Alimentatie

Inleiding
In de wet is bepaald dat een onderhoudsplicht bestaat voor:

  • getrouwde en geregistreerde partners;
  • ex-echtgenoten c.q. geregistreerde partners;
  • (stief)ouders en kinderen,

waarbij kinderen voorrang hebben boven alle andere onderhoudsgerechtigden.

Alimentatie wordt vaak bepaald bij de scheiding. De ex-partners kunnen in onderling overleg afspraken maken over de alimentatie (waarbij het raadzaam is dit door een advocaat te laten berekenen) of de rechter vragen om de alimentatie vast te stellen.

Tremanormen
Voor de berekening van alimentatie heeft de Werkgroep Alimentatienormen richtlijnen opgesteld, de zogenoemde “tremanormen” of “nibudnormen”. Deze worden gebruikt door rechtbanken en advocaten en worden jaarlijks aangepast. De begrippen ‘behoefte’ (hoeveel heeft de onderhoudsgerechtigde nodig?) en ‘draagkracht’ (hoeveel kan de onderhouds-plichtige betalen?) staan centraal. 

Kinderalimentatie
Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Zolang de kinderen nog geen 18 jaar zijn, betaalt de ene ouder na scheiding een kinderbijdrage aan de ouder bij wie de kinderen ingeschreven staan. Wanneer de kinderen 18 jaar zijn, betaalt de ouder de onderhoudsbijdrage aan het kind zelf totdat het 21 jaar is.

De behoefte van de kinderen wordt bepaald aan de hand van de ‘tabel eigen aandeel kosten van kinderen’. Aan de hand van de variabelen, te weten de leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen en het netto gezinsinkomen voor de scheiding, kan in deze tabel worden afgelezen hoe hoog de kosten van de kinderen zijn.

Beide ouders dienen naar draagkracht (grofweg: netto inkomen minus relevante lasten) bij te dragen in deze behoefte.

Als op deze manier is vastgesteld welke bijdrage een ouder zou moeten leveren, dan moet vervolgens nog worden nagegaan of de draagkracht van deze ouder voldoende is om dat bedrag ook daadwerkelijk te kunnen betalen.

Partneralimentatie
Alleen ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners kunnen aanspraak maken op een uitkering tot levensonderhoud. Voor samenwoners geldt geen onderhoudsplicht.

De behoefte van de onderhoudsgerechtigde wordt gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap. Daarbij speelt ook een rol in hoeverre de onderhouds-gerechtigde in eigen levensonderhoud kan voorzien. Gelet op de maatschappelijke opvattingen wordt van de onderhoudsgerechtigde namelijk verwacht dat hij/zij zich tot het uiterste zal inspannen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Bij behoefte aan een aanvullende onderhoudsbijdrage, wordt de draagkracht van de onderhoudsplichtige berekend om te bezien of hij/zij in deze aanvullende behoefte kan voorzien.

In beginsel geldt er een alimentatietermijn van 12 jaar, tenzij het huwelijk / geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen geboren zijn. In dat geval is de alimentatietermijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Ex-echtgenoten / geregistreerde partners kunnen ook zelf afspraken maken over de hoogte en termijn van de partneralimentatie. Zij kunnen bijvoorbeeld afstand doen van alimentatie.

Wanneer de onderhoudsgerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt of samenwoont als ware zij gehuwd, dan eindigt van rechtswege de onderhoudsverplichting.

Indexering
De bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde kinder- en/of partneralimentatie wordt van rechtswege jaarlijks geïndexeerd. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie.

Wijziging van de alimentatie
Na de vaststelling van de alimentatie kunnen zich uiteraard omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld de onderhoudsplichtige raakt zijn baan kwijt, de onderhoudsgerechtigde is zelf een inkomen gaan verwerven, etc.), waardoor de alimentatie niet langer voldoet aan de wettelijke maatstaven. In dat geval kan de onderhoudsplichtige wijziging c.q. nihilstelling van de alimentatie vragen op grond van gewijzigde omstandigheden. De rechter zal dan toetsen of inderdaad sprake is van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden en in het bevestigende geval de alimentatie opnieuw beoordelen.

Voorts kan de alimentatie worden gewijzigd, indien de bij rechterlijke uitspraak vastgestelde 

alimentatie van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan doordat bij de uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Bij een bij overeenkomst vastgestelde alimentatie geldt dat deze moet zijn aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
home  / home  / alimentatie
Ondernemend in zaken