Echtscheiding

De advocaten van de vakgroep Familierecht kunnen bogen op een brede en langdurige ervaring met echtscheiding. De expertise van de vakgroep Familierecht strekt zich bovendien uit tot de echtscheiding van de ondernemer en de echtscheiding met internationaalrechtelijke aspecten. Bij een echtscheiding moeten veel zaken worden geregeld, zoals regelingen over de kinderen, alimentatie, de verdeling van de gemeenschap / afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioen, etc.  De bijstand, die de vakgroep Familierecht verleent, bestaat uit:

  • Adviseren
  • Onderhandelen
  • Bemiddelen
  • Opstellen en beoordelen van een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan en/of andere overeenkomsten;
  • Procederen.

Duurzame ontwrichting
Om te kunnen scheiden in Nederland is volgens de wet vereist dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Hiervan is sprake indien de voortzetting van de samenleving ondraaglijk is geworden en geen uitzicht bestaat op herstel van behoorlijke echtelijke verhoudingen. Deze rechtsgrond wordt door een rechter in beginsel niet getoetst. Het feit dat (een van) de echtgenoten wil(len) scheiden, is voor de rechter voldoende grond om aan te nemen dat sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk.

Echtscheidingsprocedure
Een echtscheidingsprocedure wordt ingeleid door indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank. Indiening van het verzoekschrift geschiedt middels een advocaat.

Het ouderschapsplan
Wanneer u kinderen heeft, dient u bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan over te leggen. Hierin moet worden geregeld hoe u de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen verdeelt, hoe u elkaar informeert over de kinderen en hoe u de kosten van de kinderen regelt. Ook moet in het verzoekschrift worden vermeld op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.

Wordt u het niet eens met elkaar over het ouderschapsplan, dan kunt u aan de rechter vragen om voorzieningen over de kinderen (bijvoorbeeld gezag, verblijfplaats, zorgregeling, kinderalimentatie) te treffen.

In een echtscheidingsprocedure krijgen kinderen van 12 jaar en ouder de gelegenheid hun mening kenbaar te maken. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde kinderverhoor.

Gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek
U kunt een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen of u kunt scheiden op eenzijdig verzoek.

Bij een gemeenschappelijk verzoek kunt u zich tezamen wenden tot één advocaat. Dit gebeurt wanneer de echtgenoten het eens zijn of denken het eens te kunnen worden met elkaar over de gevolgen van de echtscheiding. De gemaakte afspraken worden dan vaak neergelegd in een echtscheidingsconvenant en, indien er kinderen zijn, tevens in een ouderschapsplan. Bij indiening van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding behoeven de echtgenoten doorgaans niet op de rechtbank te verschijnen voor een zitting. De zaak wordt door de rechtbank schriftelijk afgedaan.

Bij een echtscheiding op eenzijdig verzoek heeft u ieder een eigen advocaat nodig. Echtscheiding op eenzijdig verzoek gebeurt meestal wanneer er geschilpunten zijn. Ook kan het inschakelen van een eigen advocaat voordelen hebben, omdat deze advocaat specifiek uw belangen behartigt. Bij het verzoek tot echtscheiding kunnen de geschilpunten aan de rechter worden voorgelegd, de zogenaamde ‘nevenvoorzieningen’. Deze kunnen betrekking hebben op onder meer regelingen over de kinderen, partner- en kinderalimentatie, de woning, de verdeling van de gemeenschap of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Bij een echtscheiding op eenzijdig verzoek, zult u met uw advocaat op de rechtbank moeten verschijnen voor een mondelinge behandeling van de zaak. Beide echtgenoten krijgen dan de gelegenheid hun standpunten nader toe te lichten, waarna de rechter een beslissing zal nemen. De rechter doet de echtgenoten voor de zitting nog een mediationaanbod. Desgewenst kunnen de echtgenoten dan eerst onder leiding van een mediator proberen om tot afspraken te komen.

Inschrijving van de echtscheiding
Wanneer de rechtbank de echtscheiding bij beschikking heeft uitgesproken, zal de echtscheidingsbeschikking nog moeten worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin u bent gehuwd. Door deze inschrijving wordt het huwelijk definitief ontbonden.

Voorlopige voorzieningen
Een echtscheidingsprocedure kan veel tijd in beslag nemen. Soms kan de uitkomst van deze procedure niet worden afgewacht en bestaat er al eerder behoefte aan voorzieningen. Om die reden is in de wet bepaald dat ieder van de echtgenoten de rechtbank – voorafgaand of tijdens de echtscheidingsprocedure – kan vragen om één of meer van de navolgende voorzieningen te treffen:

  • toevertrouwing van de kinderen aan een der ouders;
  • vaststelling van een voorlopige zorgregeling met de andere ouder;
  • vaststelling van een voorlopige kinderbijdrage of uitkering tot levensonderhoud aan de behoeftige echtgenoot;
  • toewijzing van het uitsluitend gebruik van de woning;
  • afgifte van goederen strekkende tot dagelijks gebruik.

Een verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen dient bij de rechtbank te worden behandeld binnen drie weken na indiening van het verzoekschrift. Daarna doet de rechter zo spoedig mogelijk uitspraak, omdat er vaak sprake is van een urgente situatie.

De voorlopige voorzieningen verliezen hun kracht wanneer het huwelijk door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking wordt ontbonden. Vanaf dat moment zijn de definitieve voorzieningen van kracht.

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
home  / home  / echtscheiding
Ondernemend in zaken