Curatele en onderbewindstelling

Wanneer een persoon wegens een lichamelijke of geestelijke toestand niet goed in staat is om zijn (vermogensrechtelijke) belangen waar te nemen, is er de mogelijkheid om deze persoon onder curatele te laten stellen, dan wel kan bewind worden ingesteld over één of meerdere goederen die hem toebehoren. Beide verzoeken dienen bij de kantonrechter te worden ingediend. Een dergelijke verzoek kan onder meer worden ingediend door de betrokken persoon zelf, zijn echtgenoot / geregistreerde partner of andere levensgezel, bloedverwanten, het openbaar ministerie. Bij toewijzing van het verzoek wordt een curator c.q. bewindvoerder benoemd. 

Gronden voor ondercuratelestelling zijn:

  1. een geestelijke stoornis;
  2. verkwisting;
  3. een gewoonte van drankmisbruik, waardoor de persoon:
  4. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt;
  5. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft;
  6. eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.
     

Ondercuratelestelling leidt tot handelingsonbekwaamheid. De onder curatele gestelde mag dan in beginsel niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Voor veel personen die (slechts) hun vermogensrechtelijke belangen niet behoorlijk meer kunnen waarnemen, is curatele een te ingrijpende maatregel. Voor deze personen is er de mogelijkheid van onderbewindstelling. In dat geval kan bewind worden ingesteld over het gehele of gedeeltelijke vermogen van deze persoon. Daarbij kan worden gedacht aan personen die bijvoorbeeld in een bejaardentehuis verblijven. Na toewijzing van het verzoek zijn zij niet meer vrij om zelfstandig over hun goederen te beschikken die onder bewind zijn gesteld. Voor het overige blijven zij echter handelingsbekwaam.

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken