Afstamming

Ieder kind stamt af van een moeder en een vader. Wie de moeder van een kind is, staat bijna altijd vast. Over de vraag wie de vader van een kind is, kan nog wel eens twijfel bestaan. Zo behoeft de juridische vader niet altijd de biologische vader te zijn en andersom wordt de biologische vader niet altijd automatisch de juridische vader. Voor het ontstaan of het verbreken van een familierechtelijke betrekking tussen een vader en een kind kent de wet verschillende procedures, zoals:

  • gerechtelijke vaststelling vaderschap;
  • ontkenning vaderschap;
  • verkrijgen van vervangende toestemming tot erkenning;
  • vernietiging van erkenning.

In zaken betreffende afstamming geldt een specifieke procedure die er in grote lijnen als volgt uitziet. Een procedure wordt ingeleid met een verzoekschrift. Belanghebbenden kunnen hiertegen verweer voeren. De gevolgen van afstamming kunnen voor de betrokkenen en in het bijzonder voor het kind ingrijpend zijn. Een minderjarig kind wordt in een gerechtelijke procedure daarom altijd vertegenwoordigd door een bijzondere curator. Deze bijzondere curator wordt door de rechtbank benoemd speciaal om de belangen van het minderjarige kind te behartigen. De bijzondere curator brengt ook een verslag uit van zijn of haar bevindingen. Voorts kan de rechtbank, voor zover nodig, advies inwinnen bij de Officier van Justitie. In de meeste afstammingszaken is het gebruikelijk dat een mondelinge behandeling van de zaak plaatsvindt.

Bij het ontstaan van een familierechtelijke betrekking tussen een vader en kind kan tevens een naamskeuze worden gedaan. Dit houdt in dat de achternaam van het kind kan worden gewijzigd in de achternaam van de vader. Bij een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap dienen de ouders dit gezamenlijk tegenover de rechter te verklaren en bij erkenning geschiedt dit tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand. Indien het kind 16 jaar of ouder is, dan geschiedt de naamskeuze middels een verklaring van het kind zelf.

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
home  / home  / afstamming
Ondernemend in zaken